گزارش نود از زندگی ورزشی ناصر حجازی

(من آن گلبرگ مغرورم که میمیرم ز بی آبی

ولی با ذلت و خواری پی شبنم نمیگردم)

471

برای دانلود اینجا کلیک کنید